chsh

Linux chsh命令用法详解

Linux chsh命令 Linux chsh命令用于更改使用者 shell 设定。 使用权限:所有使用者。 语法shell>> chsh 实例 shell>> chsh Changing fihanging shell for user1 Password: [del] New shell [/bin/tcsh]: ### [是目前使用的 shell] [del] she... »

chsh命令 更改使用者shell设定

chsh用于更改登录shell;如果命令行上没有给定shell,chsh将提示输入一个shell。 chsh命令本身并不复杂,它的功能比较单一,就是负责查看(显示)和修改我们系统的登录 Shell;想修改登录 Shell,首先要知道我们的系统安装了哪些 Shell。 chsh仅用于更改本地条目;对非本地条目使用ypchsh、lchsh或任何其他实现。 语法格式:chsh [参数] 常用参数: -l... »