Python 实训4 对两个给定的数进行最大公约数、最小公倍数的分析

在这里插入图片描述
源码:

a,b = 24,36
an_a = [] an_b = [] for i in range(1,a+1):
if(a%i==0):
an_a.append(i)
for i in range(1,b+1):
if(b%i==0):
an_b.append(i)
print("24的约数集合为:",end="")
print(an_a)
print("36的约数集合为:",end="")
print(an_b)
mul_a = [] mul_b = [] for i in range(1,6):
mul_a.append(a*i)
mul_b.append(b*i)
print("24的倍数集合为:",end="")
print(mul_a)
print("36的倍数集合为:",end="")
print(mul_b)
max_a = max(an_a)
max_b = max(an_b)
min_a = min(an_a)
min_b = min(an_b)
print("序列a的集合中最大数为:{},最小数位:{}".format(max_a,min_a))
print("序列b的集合中最大数为:{},最小数位:{}".format(max_b,min_b))
for i in reversed(an_a):
if i in an_b:
print("最大公约数为:%d"%i)
break
for i in reversed(an_a):
for l in an_b:
mul = i*l
if(mul%a==0 and mul%b==0):
print("最小公倍数为:%d"%mul)
break
break
only_a = [] only_b = [] for i in an_a:
if i in an_b:
pass
else:
only_a.append(i)
for i in an_b:
if i in an_a:
pass
else:
only_b.append(i)

print("序列a独有的元素:",end='')
print(only_a)
print("序列b独有的元素:",end='')
print(only_b)

在这里插入图片描述
运行结果如上图。
答案拿走,留下个赞呗~

作者:聂大哥

相关推荐

ZZULIOJ-1062,最大公约数(Python)

利用Python实现一组数的最大公约数

很好用!

用python编写两个正整数的最大公约数和最小公倍数的小程序

在这里插入图片描述

【数论基础】欧几里德算法及其各种应用